Авторефераты

ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

КАМАЛОВА ДИЛНАВОЗ ИХТИЁРОВНА
ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 02.00.07 – «Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси» 01.04.06 – «Полимерлар физикаси» (техника фанлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

МАШИНАСОЗЛИК КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРНИНГ АНТИФРИКЦИОН ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ УЧУН МЕТОДИКА ВА ҚУРИЛМАНИ ВА УЛАР АСОСИДА ТОЛАЛИ МАССА (ПАХТА МИСОЛИДА) ТАЪСИРИДА ИШЛАЙДИГАН ҚОПЛАМАЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ЭШҚОБИЛОВ ОЛИМ ХОЛИҚУЛОВИЧ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда дунё миқёсида йилига 23 млн. тонна сифатли пахта толаси етиштирилиб, уни тайёрлаш, йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида турли машина ва механизмлардан фойдаланилади. Пахтани дастлабки қайта ишлаш машина ва механизмларининг иш қобилияти ва самарадорлигини ошириш долзарб муаммолардан бири бўлиб, илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Машина ва механизмларнинг ишчи органларини композицион қопламалар билан қоплаб, пахта толаси ва ишчи органи ўртасидаги ўзаро ишқаланиш жараёнида толанинг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш муҳим ҳисобланади.

АНТИФРИКЦИОН- ЕЙИЛИШБАРДОШ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ВА УЛАР АСОСИДА ҚОЗИҚЧАЛИ ДЕТАЛЛАР ОЛИШНИНГ САМАРАЛИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ТЎХТАШЕВА МАЛОҲАТ НАФАСОВНА
02.00.07 - Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 05.02.01 –Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

ОРГАНОМИНЕРАЛ КОМПОНЕНТЛАРНИ МЕХАНИК-КИМЁВИЙ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ЙЎЛИ БИЛАН ЙЎЛ ҚОПЛАМАЛАРИ УЧУН ДЕФОРМАЦИОН-СИЛЖИШГА БАРДОШЛИ КОМПОЗИЦИОН АСФАЛЬТБЕТОН МАТЕРИАЛЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

МАХКАМОВ ДИЛШОД ИСМАТИЛЛАЕВИЧ
02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ Тошкент шаҳри – 2017 йил

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА АНТИФРИКЦИОН КОМПОЗИЦИОН ЁҒОЧ-ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРНИНГ САМАРАЛИ ТАРКИБИ ВА МАШИНАСОЗЛИК УЧУН ДЕТАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

ШЕРНАЕВ АНВАР НОРМАМАТОВИЧ
02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари бўйича), 05.02.01 – Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари; техника фанлари бўйича) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СОСТАВОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

НЕГМАТОВА КОМИЛА САЙИБЖАНОВНА
Работа выполнена в лабораториях «Механохимия композиционных материалов» и «Химия и технология композиционных материалов» Государственного унитарного предприятия «Фан ва тараккиёт» Ташкентского государственного технического университета им. Абу Райхана Беруни