Авторефераты

ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

КАМАЛОВА ДИЛНАВОЗ ИХТИЁРОВНА
ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 02.00.07 – «Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси» 01.04.06 – «Полимерлар физикаси» (техника фанлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

АММОНИЙ НИТРАТ СУЮҚЛАНМАСИ ВА БЕНТОНИТ ГИЛЛАРИ АСОСИДА ЁПИШҚОҚЛИГИ ВА ПОРТЛОВЧАНЛИК ҲАВФИ БЎЛМАГАН АММИАКЛИ СЕЛИТРА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ТУРДИАЛИЕВ УМИД МУХТАРАЛИЕВИЧ
02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc)

АММОНИЙ НИТРАТ СУЮҚЛАНМАСИ ВА БЕНТОНИТ ГИЛЛАРИ АСОСИДА ЁПИШҚОҚЛИГИ ВА ПОРТЛОВЧАНЛИК ҲАВФИ БЎЛМАГАН АММИАКЛИ СЕЛИТРА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ТУРДИАЛИЕВ УМИД МУХТАРАЛИЕВИЧ
02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc)

МАШИНАСОЗЛИК КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРНИНГ АНТИФРИКЦИОН ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ УЧУН МЕТОДИКА ВА ҚУРИЛМАНИ ВА УЛАР АСОСИДА ТОЛАЛИ МАССА (ПАХТА МИСОЛИДА) ТАЪСИРИДА ИШЛАЙДИГАН ҚОПЛАМАЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ЭШҚОБИЛОВ ОЛИМ ХОЛИҚУЛОВИЧ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда дунё миқёсида йилига 23 млн. тонна сифатли пахта толаси етиштирилиб, уни тайёрлаш, йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида турли машина ва механизмлардан фойдаланилади. Пахтани дастлабки қайта ишлаш машина ва механизмларининг иш қобилияти ва самарадорлигини ошириш долзарб муаммолардан бири бўлиб, илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Машина ва механизмларнинг ишчи органларини композицион қопламалар билан қоплаб, пахта толаси ва ишчи органи ўртасидаги ўзаро ишқаланиш жараёнида толанинг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш муҳим ҳисобланади.

МАШИНАСОЗЛИК КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРНИНГ АНТИФРИКЦИОН ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ УЧУН МЕТОДИКА ВА ҚУРИЛМАНИ ВА УЛАР АСОСИДА ТОЛАЛИ МАССА (ПАХТА МИСОЛИДА) ТАЪСИРИДА ИШЛАЙДИГАН ҚОПЛАМАЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ЭШҚОБИЛОВ ОЛИМ ХОЛИҚУЛОВИЧ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда дунё миқёсида йилига 23 млн. тонна сифатли пахта толаси етиштирилиб, уни тайёрлаш, йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида турли машина ва механизмлардан фойдаланилади. Пахтани дастлабки қайта ишлаш машина ва механизмларининг иш қобилияти ва самарадорлигини ошириш долзарб муаммолардан бири бўлиб, илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Машина ва механизмларнинг ишчи органларини композицион қопламалар билан қоплаб, пахта толаси ва ишчи органи ўртасидаги ўзаро ишқаланиш жараёнида толанинг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш муҳим ҳисобланади.

АНТИФРИКЦИОН- ЕЙИЛИШБАРДОШ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ВА УЛАР АСОСИДА ҚОЗИҚЧАЛИ ДЕТАЛЛАР ОЛИШНИНГ САМАРАЛИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ТЎХТАШЕВА МАЛОҲАТ НАФАСОВНА
02.00.07 - Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 05.02.01 –Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ДРЕВЕСНО-ПЛАСТИКОВЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ

ХОЛМУРОДОВА ДИЛАФРУЗ КУВАТОВНА
на соискание ученой степени доктора философии (PhD)

НЕФТ-ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ БУРҒИЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ОҒИРЛАШТИРИЛГАН БУРҒИЛАШ ЭРИТМАЛАРИ УЧУН КОМПОЗИЦИОН КИМЁВИЙ РЕАГЕНТЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

ҚОБИЛОВ НОДИРБЕК СОБИРОВИЧ
02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

ОРГАНОМИНЕРАЛ КОМПОНЕНТЛАРНИ МЕХАНИК-КИМЁВИЙ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ЙЎЛИ БИЛАН ЙЎЛ ҚОПЛАМАЛАРИ УЧУН ДЕФОРМАЦИОН-СИЛЖИШГА БАРДОШЛИ КОМПОЗИЦИОН АСФАЛЬТБЕТОН МАТЕРИАЛЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

МАХКАМОВ ДИЛШОД ИСМАТИЛЛАЕВИЧ
02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ Тошкент шаҳри – 2017 йил

К О М P О Z I T S I О N М А Т Е R I А L L А R 2019 1

Ilmiy-техnikaviy va амаliy jurnali
Адрес редакции: Ташкент, 100174, ул. Мирзо Голиба, 7а Телефоны: 246-39-28, 246-14-01, 246-53-35. Факс: (998-71) 227-12-73 e-mail: gupft@inbox.uz www.gupft.uz

Страницы