Авторефераты

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ УСКУНАЛАРИНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ МАҚСАДИДА КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРИ ҲАМДА УЛАР АСОСИДАГИ ҚОПЛАМАЛАРНИНГ САМАРАЛИ ТАРКИБИ ВА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЯРАТИШ

СУЛТАНОВ САНЖАР ЎРАЗАЛИЕВИЧ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунё миқёсида металл ва конструкцион материалларга бўлган талаб жуда юқори бўлиб, уларда кечадиган коррозияни олдини олиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу борада коррозиядан ҳимояловчи, агрессив муҳитга чидамли композицион полимер қопламалар (КПҚ) олиш технологиясини яратиш ҳамда агрессив муҳитда ишлатиладиган асбоб - ускуналарни ушбу қопламалар ёрдамида коррозиядан ҳимоялаш муҳим аҳамият касб этади. Жаҳонда адгезион мустаҳкам, агрессив муҳитга чидамлиги юқори бўлган композицион қопламаларни олиш имконини берадиган полимер материаллар мавжуд бўлиб, улардан самарали фойдаланилмоқда. Агрессив муҳитда қўлланиладиган композицион полимер қопламалар ишлаб чиқаришда уларнинг таркибига қўшиладиган органик минерал моддаларнинг табиати, тури, таркибига боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратилган. Шу билан бирга озиқ-овқат саноати ичимликлари ишлаб чиқаришда қўлланиладиган асбоб-ускуналарни коррозиядан ҳимоялашда антикоррозион композицион полимер қопламаларнинг тузилиши ва холатини ўрганиш ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш асосий ўрин эгаллайди. Республикада озиқ-овқат, алкоголли ва алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ускуналарини коррозиядан ҳимоялаш учун агрессив муҳитга чидамли материаллар ва улар асосида қопламалар ишлаб чиқариш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, рақобатбардош махсулотлар ишлаб чиқариш борасида муҳим натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...тадқиқотлар ва инновацияларни рағбатлантиришнинг самарали механизмлари, илмий ва инновацион ишланмаларни қўллаш ... » бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Бу борада, озиқ-овқат, алкоголли ва алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ускуналарини коррозиядан ҳимоя қилиш учун композицион полимер материалар ва улар асосидаги қопламаларнинг янги самарали таркибларини ва уларнинг ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2018 йил 25 октябрдаги ПФ-3983-сон «Ўзбекистон Республикаси кимё саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 23 августдаги ПҚ-3236-сон «2017-2021 йилларда кимё саноатини ривожлантириш дастури тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-хуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ УСКУНАЛАРИНИ КОРРОЗИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ МАҚСАДИДА КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРИ ҲАМДА УЛАР АСОСИДАГИ ҚОПЛАМАЛАРНИНГ САМАРАЛИ ТАРКИБИ ВА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЯРАТИШ

Sultanov Sanjar O'razaliyevich
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда дунё миқёсида металл ва конструкцион материалларга бўлган талаб жуда юқори бўлиб, уларда кечадиган коррозияни олдини олиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Бу борада коррозиядан ҳимояловчи, агрессив муҳитга чидамли композицион полимер қопламалар (КПҚ) олиш технологиясини яратиш ҳамда агрессив муҳитда ишлатиладиган асбоб - ускуналарни ушбу қопламалар ёрдамида коррозиядан ҳимоялаш муҳим аҳамият касб этади. Жаҳонда адгезион мустаҳкам, агрессив муҳитга чидамлиги юқори бўлган композицион қопламаларни олиш имконини берадиган полимер материаллар мавжуд бўлиб, улардан самарали фойдаланилмоқда. Агрессив муҳитда қўлланиладиган композицион полимер қопламалар ишлаб чиқаришда уларнинг таркибига қўшиладиган органик минерал моддаларнинг табиати, тури, таркибига боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратилган. Шу билан бирга озиқ-овқат саноати ичимликлари ишлаб чиқаришда қўлланиладиган асбоб-ускуналарни коррозиядан ҳимоялашда антикоррозион композицион полимер қопламаларнинг тузилиши ва холатини ўрганиш ва олиш технологиясини ишлаб чиқиш асосий ўрин эгаллайди. Республикада озиқ-овқат, алкоголли ва алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ускуналарини коррозиядан ҳимоялаш учун агрессив муҳитга чидамли материаллар ва улар асосида қопламалар ишлаб чиқариш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, рақобатбардош махсулотлар ишлаб чиқариш борасида муҳим натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...тадқиқотлар ва инновацияларни рағбатлантиришнинг самарали механизмлари, илмий ва инновацион ишланмаларни қўллаш ... » бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Бу борада, озиқ-овқат, алкоголли ва алкоголсиз ичимликлар ишлаб чиқариш ускуналарини коррозиядан ҳимоя қилиш учун композицион полимер материалар ва улар асосидаги қопламаларнинг янги самарали таркибларини ва уларнинг ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2018 йил 25 октябрдаги ПФ-3983-сон «Ўзбекистон Республикаси кимё саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 23 августдаги ПҚ-3236-сон «2017-2021 йилларда кимё саноатини ривожлантириш дастури тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-хуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

КАМАЛОВА ДИЛНАВОЗ ИХТИЁРОВНА
ЭЛЕКТРОН САНОАТИ УЧУН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 02.00.07 – «Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси» 01.04.06 – «Полимерлар физикаси» (техника фанлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

АММОНИЙ НИТРАТ СУЮҚЛАНМАСИ ВА БЕНТОНИТ ГИЛЛАРИ АСОСИДА ЁПИШҚОҚЛИГИ ВА ПОРТЛОВЧАНЛИК ҲАВФИ БЎЛМАГАН АММИАКЛИ СЕЛИТРА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ТУРДИАЛИЕВ УМИД МУХТАРАЛИЕВИЧ
02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc)

АММОНИЙ НИТРАТ СУЮҚЛАНМАСИ ВА БЕНТОНИТ ГИЛЛАРИ АСОСИДА ЁПИШҚОҚЛИГИ ВА ПОРТЛОВЧАНЛИК ҲАВФИ БЎЛМАГАН АММИАКЛИ СЕЛИТРА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ТУРДИАЛИЕВ УМИД МУХТАРАЛИЕВИЧ
02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSc)

МАШИНАСОЗЛИК КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРНИНГ АНТИФРИКЦИОН ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ УЧУН МЕТОДИКА ВА ҚУРИЛМАНИ ВА УЛАР АСОСИДА ТОЛАЛИ МАССА (ПАХТА МИСОЛИДА) ТАЪСИРИДА ИШЛАЙДИГАН ҚОПЛАМАЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ЭШҚОБИЛОВ ОЛИМ ХОЛИҚУЛОВИЧ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда дунё миқёсида йилига 23 млн. тонна сифатли пахта толаси етиштирилиб, уни тайёрлаш, йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида турли машина ва механизмлардан фойдаланилади. Пахтани дастлабки қайта ишлаш машина ва механизмларининг иш қобилияти ва самарадорлигини ошириш долзарб муаммолардан бири бўлиб, илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Машина ва механизмларнинг ишчи органларини композицион қопламалар билан қоплаб, пахта толаси ва ишчи органи ўртасидаги ўзаро ишқаланиш жараёнида толанинг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш муҳим ҳисобланади.

МАШИНАСОЗЛИК КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛАРНИНГ АНТИФРИКЦИОН ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ УЧУН МЕТОДИКА ВА ҚУРИЛМАНИ ВА УЛАР АСОСИДА ТОЛАЛИ МАССА (ПАХТА МИСОЛИДА) ТАЪСИРИДА ИШЛАЙДИГАН ҚОПЛАМАЛАРНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ЭШҚОБИЛОВ ОЛИМ ХОЛИҚУЛОВИЧ
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда дунё миқёсида йилига 23 млн. тонна сифатли пахта толаси етиштирилиб, уни тайёрлаш, йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида турли машина ва механизмлардан фойдаланилади. Пахтани дастлабки қайта ишлаш машина ва механизмларининг иш қобилияти ва самарадорлигини ошириш долзарб муаммолардан бири бўлиб, илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Машина ва механизмларнинг ишчи органларини композицион қопламалар билан қоплаб, пахта толаси ва ишчи органи ўртасидаги ўзаро ишқаланиш жараёнида толанинг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш муҳим ҳисобланади.

АНТИФРИКЦИОН- ЕЙИЛИШБАРДОШ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ВА УЛАР АСОСИДА ҚОЗИҚЧАЛИ ДЕТАЛЛАР ОЛИШНИНГ САМАРАЛИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

ТЎХТАШЕВА МАЛОҲАТ НАФАСОВНА
02.00.07 - Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси, 05.02.01 –Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ДРЕВЕСНО-ПЛАСТИКОВЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ

ХОЛМУРОДОВА ДИЛАФРУЗ КУВАТОВНА
на соискание ученой степени доктора философии (PhD)

НЕФТ-ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ БУРҒИЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ОҒИРЛАШТИРИЛГАН БУРҒИЛАШ ЭРИТМАЛАРИ УЧУН КОМПОЗИЦИОН КИМЁВИЙ РЕАГЕНТЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

ҚОБИЛОВ НОДИРБЕК СОБИРОВИЧ
02.00.07 – Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Страницы