"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

29.08.2019 у 14.00 DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01

29.08.2019 й соат 14.00 да Ислом Кармов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараккиёт” ДУК хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.К/Т.03.01 рақамли илмий кенгашда Бегжанова Гулрух Бахтияровнанинг техника фанларидан  фандоктори (DSc)  илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси ўтказилади, мавзу: Техноген чиқиндилар асосида янги композицион қўшимчаларни ва улардан фойдаланиб юқори самарадор цементларни ишлаб чиқиш. Ихтисослик: 02.00.07-Композицион, лок-буёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси ва 02.00.15 - Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси