"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

ЛОЙИҲАЛАР

2017 - 2020 йй. “ФАН ВА ТАРАҚҚИЁТ” ДУК да

амалга оширалаётган лойиҳалар рўйхати

Лойиҳани қайд этиш рақами

Лойиҳа мавзуси

Лойиҳа раҳбари Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони

Қўшимча маълумотлар

 

2017-2020 йилларга мўлжалланган фундаментал лойиҳалар

1

Ф-7-90

(Ф-7-95)

  “Самарали полимер, лок-бўёқ, композицион материаллар ва улар асосида қопламалар олиш учун турли хил ингредиентларга боғлиқ ҳолда полимер материалларнинг адгезион хоссаларини шаклланиши ва бузилиши  механизмини тадқиқ этиш ҳамда қонуниятларини аниқлаш”,  

 (“Бўёвчи  композицияларнинг компонентларини ўзаро таъсир механизмларини тадқиқ қилиш, нанометаллокомплекслар хусусиятларининг синтез қонуниятларини ўрнатиш ва композициялар таркибини ишлаб чиқиш ҳамда бўяш технологиясини интенсивлаштириш”).

С.С. Негматов

т.ф.д., проф. акад.

(масъул ижрочилар: Р.Х.Саидахмедов т.ф.д., PhD. Т.У. Улмасов)

 

(Расулова Ш.Н., т.ф.н.)

 

 

 

2

Ф-7-91

 

 

“Рангли металлургия чиқиндиларидан фойдаланиб мис ва рух металларининг унимини оширишига қаратилган металургик жараёнларининг физик кимёвий қонуниятлари тадқиқоти”

Ёқубов М.М

т.ф.д., проф.

 

 

3

Ф-7-93

(Ф-7-94)

“Турли хил мақсадга йўналтирилган самарали композицион полимер материалларни олиш учун композициялар компонентларини физик-кимёвий ўзаро таъсир механизмини  тадқиқ этиш ва уларнинг хоссаларини ўзгариши ва бошқарилиш қонуниятларини ўрганиш”

 (“Реакцияга қобилиятли акрил олигомери асосидаги композицион материалларнинг тузилиши ва хоссалари хусусиятини шакллантириш қонуниниятларини ўрнатиш”

Ғуломов Г.

т.ф.н., доц.

 

  (Юсупбеков А.Х

 к.ф.д., проф.)

 

 

2018-2020 йилларга молзҳалланган амалий лойихалар

4

ПЗ-20170929319

“Маҳаллий хом-ашёлар асосида резина техника буюмлари ва композицион материаллар олиш учун янги ингредиентлар технологиясини яратиш ва тадқиқот қилиш”

Юсупбеков А.Х

к.ф.д., проф.

 

 

5

ПЗ-20170927219

“Ўзбекистон Республикасининг ва унинг чегарасига яқин Марказий Осиё давлатларининг нефт ва газли майдонларини асоратли тоғ-геологик шароитларида нефт ва газ қудуқларини бурғилашда қўлланиладиган  енгиллаштирилган, ўртача ва оғирлаштирилган бурғилаш эритмалар”

С. С. Негматов

т.ф.д., проф.,.

Уз РФА академ.

 

 

6

ПЗ-20170927401

“Машинасозлик учун металл-полимер-композит-толали материаллар ва улар асосида қопламалар  билан ўзаро таъсирида ишлайдиган, импорт ўрнини босувчи  антифрикцион – ейилишбардош, антистатик иссиқлик ўтказувчи хоссалари илгаридан берилган  композицион метал полимер материалларнинг таркиби ва  олиш технологиясини ишлаб чиқиш”

Тўхташева М.Н.

т.ф.н.

 

 

 

7

ПЗ-20170929228

“Машинасозликда ва саноатнинг бошқа соҳаларида қўллаш учун юқори коррозиябардошлиликга эга бўлган композицион металл машинасозлик материаллари олишнинг тежамкор нитрооксидлаш технологияларини яратиш”

Михридинов Р.

т.ф.д., к.и.х.

 

 

 

8

БВ-Атех-2018-475

“Толали массалар  билан таъсир килиш шароитида ишловчи машинасозлик антифрикцион-ейилишбардош антистатик иссиқлик ўтказувчи композицион полимер материаллар ва нанокомпозитлар, металли ва бошқа материалларнинг хоссаларини   ўрганиш учун усулнинг методологик асосларини ва такомиллаштирилган қурилмани ишлаб чиқиш”.

Ғуломов Г

т.ф,н., доц.

 

 

9

БВ-Атех-2018-482

 “Лист металларни механик хоссаларини яхшилаш мақсадида прокатлаш технологиясини такомиллаштириш”

Р.Х.Саидахмедов, т.ф.д., проф.

 

 

10

БВ-Атех-2018-481

“Машиносозлик учун махаллий ва иккиламчи хомашёлар асосида олдиндан белгиланган ишлатиш хусусиятларга эга булган экспортга мос келадиган металлополимер ва сўндирувчи (демпфер) композицион материалларни олиш ресурстежамкор технологиясини яратиш”

А. Атаходжаев

т.ф.н.

2019

 

2019-2021  йилларга молзҳалланган амалий лойихалар

11

А-ОТ-2019-4

“Камёб металларни техноген ва табий хом ашёсини қайта ишлаш» лабораторияси А-ОТ-2019-4 “ОТМК ИИЧБ чиқиндиларидаги (W, Mo, Fe, Re, Au, Ag, Cu) қимматбаҳо ноёб металларини техник ва минералогик баҳолаш ва улардан аммоний молибдат, мис концентрати ва аммоний перренатларини ишлаб чиқариш технологиясини яратиш”

Ҳ.Т.Шарипов,

к.ф.д., проф.

 

 

12

Ф3-2019-06172

 “Маҳаллий хомашё ва саноат чиқиндилари асосида фенолформальдегид смоласини ўрнини босувчи композицион полимер боғловчини олиш  технологиясини  ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш”

к.ф.н., к.и.х. М.Г.Бабаханова.

 

 

2019-2020 йилларга мўлжалланган халқаро илмий-техник лойиха

13

МРВ-ОТ-2019-25

“Шовқинни пасайтириш, зиғир ва пахтани қайта ишлаш, металлургия ва бошқа ишлаб чиқариш корхоналарида экологик вазиятни яхшилаш учун турли хил машиналар, механизмлар ва технологик ускуналарнинг қисмларини ишлаб чиқариш учун органоминерал ингредиентлар ва саноат чиқиндиларига асосланган янги тебранишни ютувчи полимер композицион материаллар ва қопламаларни ишлаб чиқариш”

Р.Х.Саидахмедов, т.ф.д., проф.

Қўшма  МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ТЕХНОЛОГИЯСИ” МЧЖ  билан биргаликда