"Фан Ва Тараққиёт" ДУК

Фан докторларни (DcS) руйхати

"Фан ва тараккиёт" ДУК қошидаги Фан доктори (DcS) (техника фанлари) илмий даражасини бериш учун DcS.03./30.12.2019.К/Т.03.01 (DcS.27.06.2017.K/T.03.01) Илмий Кенгашида 2017-2020 йилларда ҳимоя қилган мутахассислар ҳақида

МАЪЛУМОТ

т/№

Ф.И.Ш.

Мавзу

Ихтисослик

Қисқача аннотацияси

Ҳимоя қилган сана

1

Бегжанова Гулрух Бахтияровна

Техноген чиқиндилар асосида янги композицион қўшимчаларни ва улардан фойдаланиб юқори самарадор цементларни ишлаб чиқиш

02.00.07-Композицион, лок-буёқва резина материалларикимёсиватехнологияси

ва02.00.15 - Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси

 

Диссертация ишида янги турдаги ноанъанавий фаол минерал қўшимча “Фосфозол” ни  ва уни бошқа минерал ингредиентлар билан гибрид ҳосилаларини «туйилган клинкер–«Фосфозол» қўшимчаси-сув» ва «туйилган клинкер «Фосфозол»ли компози-цион қўшимча-сув» қўшимчали ва композицион  қўшимчали портланд-цементларнинг таркиблари яратилиб, ушбу тизимда қотиш жарёнидаги «таркиб-структура-хосса» ўзаро боғлиқлик қонуният-лари ўрнатилган.

2019-08-29

 

 

 

2

Турдиалиев Умид Мухтаралиевич

Аммонийнитрат суюқланмаси ва бентонит гиллари асосида ёпишқоқлиги ва портловчанлик ҳавфи бўлмаган аммиакли селитра олиш технологияси

02.00.13-Ноорганик моддаларва улар асосидаги материаллар технологияси

Диссертация иши ёпишқоқлиги ва портловчанлик ҳавфи бўлмаган селитра технологияларини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор илмий ечимларни асослаш: бентонит гиллари таркиб ва хоссаларини аниқлаш; селитра доналари мустаҳкамлигини ошириш билан бирга уларнинг ёпишқоқлигини камайтиришга бентонитнинг  намлик ва дисперслигига таъсирини аниқлаш; бентонит қўшимчали аммоний нитратнинг полиморф ўзгаришлар механизмини аниқлаш; аммоний нитрати суюқланмасига махаллий бентонит гилларини қўшиш асосида яхшиланган физик-кимёвий, агрокимёвий хусусиятларга эга ва портловчилиги ҳавфсиз, ёпишқоқлиги бўлмаган термик барқарор АС олиш технологиясини яратишга қаратилган

2019-12-29

3

Кадирбекова Кутпиниса Каримовна

Физик усулда олинадиган композицион нанотузилишли қопламаларнинг самарадорли таркиби ва оптимал технологик режимларини ишлаб чиқиш

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик.  Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси

Диссертация ишида карбидли, нитридли, кўп компонентли ва металл қопламаларни хоссаларини яхшиланиши, «таркиб-структура-хосса» ҳолат диаграмаси, р-Т-х диаграммалари, қопламаларни ишлов берилаётган материал ва асос билан адгезион ўзаро таъсири асосида қопламалар таркибини танлаш принциплари яратилган

 

2018-11-18

4

Холикулов Дониёр Бахтиёрович

Қимматбахо металларни ажратиб олиш мақсадида мис,рух саноати кеклари ва эритмасини қайта ишлаш технологиясини ишлаб чиқиш

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик.  Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси

Диссертация ишида қимматбаҳо компонентларни ажратиб олиш, уларни қайта ишлаш ва экологик муаммоларни ҳал қилишни ўзида жамлаган кеклар ва технологик эритмаларни қайта ишлашнинг комплекс технологияларини ишлаб чиқишга бағишланган.

 2020 -06-04